FAQ
1. Hoe krijg ik toegang tot het AB Register?
Verschaffers ontvangen een gebruikersnaam en paswoord wanneer zij zichzelf registreren in het AB Register. De aanmeldprocedure wordt uitgebreid toegelicht in het Reglement dat u kunt downloaden ter hoogte van de nuttige documenten.
2. Voor welke veehouders kan ik antibiotica registreren in het AB Register?
Voor verschaffers die via automatische koppeling de registraties doorgeven is het soms eenvoudiger om alle verschaffingen van alle klanten ineens op te laden. Het AB Register laat dit toe, maar stoot de gegevens af die niet relevant zijn. Enkel de registraties voor veehouders die deelnemen aan AB Register worden bijgehouden. Alle andere registraties worden niet ingelezen en worden dus ook niet geanalyseerd. Voor de varkenshouders is er naast de gewone AB Register deelnemer, waarvoor elke type verschaffer alle registraties kan inlezen, sinds 01/10/2017 ook een mogelijkheid om als ‘niet-AB Register deelnemer’ toe te treden tot het AB Register. Voor deze niet-AB Register deelnemers kunnen ENKEL de voorschriften doorgegeven worden door de mengvoederfirma en de apotheker. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar de rubriek ‘Nieuws’ waaronder u de nieuwsbrief omtrent dit topic terugvindt.
3. Kan een registratie worden gecorrigeerd?
Vanaf 01/01/2017 kunnen verschaffers wijzigingen aanbrengen aan alle velden van de registraties. Deze wijzigingen moeten steeds gebeuren voor de 4 ‘data lock points’: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Na deze ‘data lock points’ kunnen de registraties niet meer gewijzigd worden door de verschaffers.
4. Kan ik een product registreren dat niet op de referentielijst met cti-ext codes staat?
De referentielijst met cti-ext codes krijgt op regelmatige tijdstippen een update. Nieuwe producten worden zo snel mogelijk toegevoegd. Indien u toch antibiotica verschaft hebt die niet terug te vinden zijn op de lijst, dient u contact op te nemen met de helpdesk. Het product zal zo snel mogelijk worden gecontroleerd en toegevoegd waarna u de registratie kan uitvoeren.
5. Kan ik de bedrijfsrapporten van al mijn klanten raadplegen?
Bedrijfsrapporten worden vanuit AB Register overgemaakt aan de betreffende producenten. Dit gebeurt via mail. De rapporten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld via de webapplicatie. Vanaf 01/01/2017 zal elke dierenarts automatisch een volmacht krijgen voor de producenten waar hij de bedrijfsbegeleiding doet. Voor deze producenten kan de bedrijfsbegeleidende dierenarts alle registraties en rapporten raadplegen. Elke producent kan echter wel nog via zijn portaal een volmacht verstrekken aan andere verschaffers die hij ook toegang tot zijn registraties en rapporten wil geven.
6. Kunnen registraties dubbel in Sanitel-Med terecht komen bij koppeling via AB Register?
Bij de koppeling AB Register - Sanitel-Med wordt er gekeken naar het documentnummer (= nummer van het Toedienings- en Verschaffingsdocument (T&V), voorschrift of (elektronisch) voorschrift gemedicineerd voeder) van een bepaalde registratie. Wanneer een document reeds in Sanitel-Med gekend is, wordt deze registratie tegengehouden. De verschaffer kan in zijn portaal controleren welke registraties werden tegengehouden en waarom.
7. Worden alle registraties voor varkens, pluimvee en melkvee doorgegeven aan Sanitel-Med?
Alle registraties voor varkens worden gekoppeld met Sanitel-Med. Voor pluimvee worden enkel de registraties voor braadkippen en leghennen gekoppeld. Enkel voor deze categorieën is er een wettelijke verplichting in Sanitel-Med. Momenteel is er nog geen wettelijke verplichting voor melkvee voor registratie in Sanitel-Med. Hiervoor wordt dus geen koppeling gedaan.
8. Hoe vaak wordt er een koppeling gemaakt met Sanitel-Med?
AB Register voorziet 4 keer per jaar een koppeling met Sanitel-Med. Deze zijn vooraf vastgelegd door middel van data lock points (15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari). Per koppeling worden alle registraties van het voorgaande kwartaal doorgegeven. Het is daarom van het grootste belang om alle registraties tijdig in te geven in het AB Register. Afhankelijk van het data lock point is dit ten laatste op 7 april, 7 juli, 7 oktober en 7 januari.
9. Wat als medicijnen worden terug gegeven door de veehouder, kan ik die dan verwijderen uit het systeem?
Terugname van medicatie ( = negatieve registratie) wordt niet aanvaard in AB Register omdat dit wettelijk bepaald is en tevens ingaat tegen de goede distributiepraktijken. Wel kan de verschaffer wijzigingen aanbrengen aan zijn registraties via zijn portaal. De verschaffer kan zelf geen volledige registratie verwijderen, hiervoor dient contact te worden opgenomen met de helpdesk van AB Register.
10. Hoe zit het met de koppeling met Sanitel-Med voor melkvee?
Momenteel is er enkel een wettelijke verplichting tot registratie in Sanitel-Med voor varkens, braadkippen, leghennen en vleesklalveren (sinds 27/2/17). Voor melkvee is er tot op nu nog geen wettelijke verplichting
11. Geef ik het aantal verpakkingen in die zijn afgeleverd of kan ik bv. het aantal ml dat ik geïnjecteerd heb bij een bepaalde koe ingeven in het systeem?
Bij varkens en pluimvee wordt er gewerkt met verpakkingen van een medicijn. Omdat er bij melkvee vaak medicijnen worden toegediend bij de dieren, moet het mogelijk zijn om per eenheid te werken. Per medicijn zal dus worden gewerkt met een eenheid (vloeistof (ml), poeders (gram), tabletten (per eenheid), droogzetters (tube) en presentatie (combinatie van poeder en vloeistof)).
12. Welke velden moet ik ingeven per registratie en bestaan hier codes voor? Kan ik daarnaast werken met de codes die ik nu al gebruik in mijn boekhoudsysteem?
In de bijlage van de handleiding zijn alle velden in detail opgenomen. Hier kan je vinden hoe je bepaalde zaken moet ingeven en welke codes hier eventueel voor gebruikt moeten worden.
Daarnaast is het ook mogelijk om de codes die nu al gebruikt worden in het boekhoudsysteem, te linken met de codes van AB Register via de Mapping module in het portaal. Ook hiervoor vind je alle details terug in de handleiding.
13. Kan zowel de bedrijfsdierenarts al de plaatsvervanger registraties ingeven in het systeem?
Elke DAP die zich aanmeldt via het registratieformulier heeft een AB Register account en kan registraties ingeven in het systeem voor alle actieve veehouders in het systeem (= voor alle melkveehouders die hun toestemming tot koppeling hebben gegeven in het MCC portaal, actieve varkens- en pluimveehouders). Op die manier kunnen zowel bedrijfsdierenarts als plaatsvervanger registraties doen in AB Register. Het is wel enkel de bedrijfsdierenarts die een automatische volmacht krijgt en dus automatische inzage in het volledige dossier van de producent. Daarnaast kan de veehouder zelf wel nog een verstrekte volmacht geven aan een bijvoorbeeld de plaatsvervanger.
14. Er zijn verschillende doeldieren voor melkvee: ‘0-3 maanden’, ‘3-8 maanden’, ‘8-24 maanden’, ‘+24 maanden’, en ‘andere’ (vleesvee, stieren, zoogkoeien,…). Hoe is de onderverdeling exact per doeldier (bv. vleeskalfje van 2 maanden)?
Voor alle runderen die zijn ingeschreven als melkvee of als mixed, dienen alle registraties in AB Register geregistreerd te worden onder de correcte leeftijdscategorie. Voor alle runderen die zijn ingeschreven als vleesvee, is er geen verplichting tot registratie in AB Register maar kunnen registraties wel vrijblijvend onder het doeldier ‘Andere’ geregistreerd worden.
15. Wat moet er gebeuren met het vleesvee dat aanwezig is op gemengde bedrijven? Dienen hiervoor ook registraties ingegeven te worden?
Voor alle runderen die zijn ingeschreven als melkvee of als mixed, dienen alle registraties in AB Register geregistreerd te worden onder de correcte leeftijdscategorie. Voor alle runderen die zijn ingeschreven als vleesvee, is er geen verplichting tot registratie in AB Register maar kunnen registraties wel vrijblijvend onder het doeldier ‘Andere’ geregistreerd worden
16. Wij werken met meerdere dierenartsen samen in één praktijk, is dit een probleem?
Er wordt gewerkt in AB Register op DAP niveau. U doorloopt als DAP de aanmeldprocedure en krijgt één login per DAP. Indien meerdere dierenartsen actief zijn in de dierenartsenpraktijk, dienen de individuele dierenartsen nog aangemeld te worden in het portaal via de knop ‘Mijn praktijk’. Let wel: Wanneer men de individuele dierenartsen niet beheert, kunnen de antibiotica niet correct worden geregistreerd. Registraties worden enkel aanvaard indien de betrokken dierenarts de status ‘actief’ heeft. Het is daarom van essentieel belang dat de verantwoordelijke deze lijst steeds up-to-date houdt.
17. Is er een compensatie voor de dierenartsen voor de registratie op het AB Register
Neen, er is geen compensatie, maar de dierenarts is vrij om zelf een vergoeding hiervoor te vragen.
18. Is het ordenummer hetzelfde als het Sanitelnummer?
Neen, het ordenummer en het Sanitelnummer zijn verschillend. Het ordenummer is het nummer dat elke dierenarts ontvangt bij inschrijving in de Orde der Dierenartsen en is opgebouwd uit N of F (afhankelijk van de taalrol) en 4 cijfers.Het Sanitelnummer wordt gecreëerd vanuit Sanitel en kan de dierenarts terugvinden door in te loggen in ‘Veeportaal’. In dit portaal wordt het Sanitelnummer benoemd als ‘Nummer operator’ of ‘Party number’. Het nummer heeft volgend format: BE met 8 of 9 cijfers.
19. Moet ik antibiotica toewijzen per individueel dier?
Neen, het AB Register werkt enkel op niveau van het beslag. U geeft dus enkel de totale hoeveelheid toegediende & verschafte antibiotica per beslag in.
20. Ik ben reeds in het AB Register aangemeld als pluimvee- of varkensdierenarts, moet ik mij opnieuw aanmelden?
Neen, dit is niet nodig. U zal op uw dierenartsenpraktijk-portaal een extra knop “melkvee” zien verschijnen.
21. Kunnen veehouders zelf wijzigingen uitvoeren in het AB Register?

Neen, een veehouder kan zelf niets aanpassen in zijn portaal. Hij kan enkel maar controleren of dat zijn gegevens correct zijn. Indien hij een fout opmerkt, moet hij corrigerende stappen ondernemen door zijn dierenarts te contacteren.

22. Een melkveehouder is geen vaste klant bij mijn dierenartsenpraktijk, moet ik voor deze producent ook registeren?

Ja, voor elke Vlaamse IKM gecertificieerde melkveehouder dient u de toegediende & verschafte antibiotica te registeren. Voor alle melkveehouders die hun toestemming tot koppeling hebben gegeven in het MCC portaal kan u registreren.


23. Wat als de veehouder geen computer heeft?

Hij kan zijn portaal laten raadplegen door een externe persoon. Zo kan hij zijn aanmeldgegevens aan de dierenarts, zuivelfabrikant, etc geven.

24. Als één dierenarts een volmacht heeft gekregen, kan de hele praktijk dan het dossier van de melkveehouder inkijken?
Ja, met één volmacht krijgt de hele praktijk inzage.
25. Tegen wanneer moeten de antibiotica-registraties ten laatste in het AB Register staan?

Voor alle diersoort-categorieën is dit hetzelfde; elk verschaft of toegediend antibioticum moet ten laatste tegen de 7e dag van de volgende maand volgend op de verschaffingsdatum in het AB Register staan.

26. Is de medicijnlijst reeds beschikbaar?

Ja, u kan de medicijnlijst terugvinden op de website https://www.abregister.be/VERSCHAFFERS.php  onder “nuttige documenten”.

27. Hoe moet een dierenarts die voor een éénmanspraktijk werkt, zich registeren?

Deze dierenarts meldt eerst de éénmanspraktijk aan. Daarna registreert hij zichzelf als dierenarts onder deze praktijk.

28. Is het AB Register voor alle melkveehouders over heel België?

Neen, het AB Register is enkel voor de melkveehouders in Vlaanderen. Alle Vlaamse melkveebedrijven zijn in het AB Register opgenomen.

29. Wat is uw provider ID?

De provider ID is uw ordenummer (inclusief prefix N of F).