Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

 • De website www.abregister.be wordt beheerd door AB Register vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met tot doel het verminderen van het gebruik van geneesmiddelen en in het bijzonder van antibiotica in de veeteelt in het kader van een duurzame aanpak van dierengezondheid en dierenwelzijn alsook het leveren van een bijdrage aan het verminderen van antimicrobiële resistentie. AB Register vzw is gevestigd te Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 54. ,
 • De website www.abregister.be is toegankelijk voor iedereen. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, mag u deze website niet gebruiken en verlaat u op eigen initiatief de site.
 • AB Register vzw mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. AB Register vzw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • AB Register vzw behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan AB Register vzw de toegang tot de website monitoren.
 • AB Register vzw stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 • U verbindt zich er o.m. toe om:
  • de informatie niet op een onrechtmatige , onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van AB Register vzw, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Eventuele rechten van derden dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden. Het gebruik van de in de website opgenomen gegevens kan geen aanleiding geven tot enig verhaal tegen AB Register vzw. U zal AB Register vzw en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  • AB Register vzw tracht de informatie op deze website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Daarom kan AB Register vzw in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
   • Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.
    • AB Register vzw kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
     • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat AB Register vzw verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan AB Register vzw niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico. 
     • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen


     GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBAPPLICATIE

     • De Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid met betrekking op de website vinden ook toepassing op de webapplicatie. Om toegang te krijgen tot de webapplicatie moet de gebruiker de betreffende procedures doorlopen zoals beschreven in het Reglement AB Register.
     • AB Register vzw krijgt de aantallen van de dierbezetting per varkensbedrijf van de Mestbank (Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel) indien beschikbaar en de gegevens met betrekking tot de verschafte antibiotica van de drie types verschaffers (dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers). AB Register vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde gegevens.  AB Register vzw mandateert hiertoe de externe wetenschappelijke instelling AMCRA vzw om alle, door AB Register vzw, verzamelde data relevant voor de berekening van het antibioticagebruik te verwerken tot een analyserapport. Verzamelde registraties worden op gecodeerde wijze (anoniem) overgemaakt aan de wetenschappelijke unit binnen AMCRA vzw. De gegevens worden per bedrijf geanalyseerd en er wordt een individueel bedrijfsrapport opgemaakt op frequente tijdstippen. Dit rapport heeft tot doel een ondersteuning te bieden bij de verdere bedrijfsbegeleiding.
     • Alle verzamelde gegevens die voor de analyse noodzakelijk zijn, worden uitsluitend op gecodeerde wijze aan de wetenschappelijke unit binnen AMCRA vzw overgemaakt. Dit wil zeggen dat aan iedere producent een code wordt toegekend door AB Register vzw waarvan de sleutel tussen code en producent enkel binnen AB Register vzw gekend is. Na analyse van de gegevens door AMCRA vzw worden de resultaten per code teruggekoppeld aan  AB Register vzw. Deze laatste koppelt de analyseresultaten aan de juiste producent en maakt het analyseverslag aan hem over. Individuele bedrijfsrapporten worden op frequente tijdstippen opgemaakt en hebben tot doel een ondersteuning te bieden bij de verdere bedrijfsbegeleiding.
     • AB Register vzw kan de in het AB Register verzamelde gegevens anoniem laten verwerken door eender welke wetenschappelijke onderzoeksinstelling met het oog op het bekomen van onderzoeksresultaten die bijdragen aan de ondersteuning van de bedrijfsbegeleiding.
     • U heeft het recht u tot  AB Register vzw te richten en te vragen welke gegevens wij van u verwerken of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.  AB Register vzw zal binnen vier weken uw verzoek beantwoorden. U heeft zelf slechts een gedeeltelijk recht om gegevens aan te passen of te verwijderen zoals beschreven in het Reglement 'AB Register'. 
     • Na annulatie/deactivatie van een gebruiker wordt de toegang tot het 'AB Register' onmiddellijk ontzegd voor de betreffende gebruiker. Deactivatie van een producent betekent dat verschaffer(s) geen registraties meer kunnen ingeven voor dit bedrijf. De toegekende volmachten vervallen op dit ogenblik.
     •  AB Register vzw is in geen geval aansprakelijk voor de kwaliteit en/of juistheid van de verstrekte gegevens.  AB Register vzw heeft geen controle over en stelt zich niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden informatie.
     •  AB Register vzw is in geen geval aansprakelijk voor de kwaliteit en/of juistheid van de verstrekte gegevens.  AB Register vzw heeft geen controle over en stelt zich niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden informatie.     VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LOGO

     Het AB Register-logo en de naam 'AB Register' zijn wettelijk beschermd en exclusief eigendom van AB Register vzw. Voor het gebruik van de naam en/of het logo van AB Register is de schriftelijke toestemming van AB Register vzw vereist. Inbreuk tegen deze bepaling kan een inbreuk tegen de intellectuele rechten van AB Register vzw opleveren, waarvoor vergoeding verschuldigd is.

     Blijf op de hoogte!